මෙලොවේ දී සර්ව බලධාරී දෙවියන් දැක බලාගත හැකි ද?

 

මෙම වැකි : 2:46, 2:55, 2:223, 2:249 3:77, 4:153, 6:31, 6:103, 6:154, 7:143, 10:7, 10:11, 10:15, 10:45, 11:29, 13:2, 18:105, 18:110, 25:21, 29:5, 29:23 30:8, 32:10, 33:44, 41:54, 75:23, 83:15 මෙලොව දී කිසිවෙකු විසින් සර්ව බලධාරී දෙවියන් දැකගත නොහැකි බවත් පරලොව දී ඔහු දැකගත හැකි බවත් පවසන වැකි වේ.

නබි නායක (සල්) තුමාණන් ඇතුළු කිසිඳු මිනිසෙක් අල්ලාහ් දැක නොමැති බවත් දැක බලා ගත නොහැකි බවත් පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය පැහැදිලි ව ම පවසයි. සර්ව බලධාරී දෙවියන් දැක බලා ගැනීමේ භාග්‍යය පරලොවේ දී සත් පුරුෂයින්ට පමණක් ලැඛෙනු ඇත.

නබි නායක (සල්) තුමාණන් පවා සර්ව බලධාරී දෙවියන් සමඟ සම්භාෂණය කළා මිස දෙවියන් දුටුවේ නැත. “ඔබ ඔබගේ දෙවියන් දැක ඇත් දැ”යි නබි නායක (සල්) තුමාණන්ගෙන් විමසනු ලැබූ විට “ඔහු ආලෝකයෙන් සිටින්නා ය. මම ඔහු බලන්නේ කෙසේ දැ”යි පිළිතුරු දුන් හ. (මූලාශ්‍රය : මුස්ලිම් 461) “නබි නායක (සල්) තුමාණෝ දෙවියන් නුදුටූ හ” යනුවෙන් ආයිෂා (රලි) තුමිය පැවසුවා ය. (මූලාශ්‍රය : බුහාරි 3234, 4855, 7380) මූසා නබි තුමා විසින් ද සර්ව බලධාරී දෙවියන් සෘජුව ම දැකගත නොහැකි විය.

(අල් කුර්ආන් 7:143 බලන්න.) මූසා නබි තුමාගේ ජනතාව සෘජුව මුහුණට මුහුණලා සර්ව බලධාරී දෙවියන් පෙන්වන මෙන් මූසා නබි තුමාගෙන් ඉල්ලා සිටි විට අල්ලාහ් ඔවුනට මහා ගිගුරුම් හඬකින් පහර දුන් බව අල් කුර්ආනයේ 2:55, 4:153 යනාදී වැකි පවසයි. “දෘෂ්ටියන් ඔහුව ග්‍රහණය නොකරයි. නමුත් ඔහු දෘෂ්ටියන් ග්‍රහණය කරයි” යනුවෙන් අල්ලාහ් පවසයි. (අල් කුර්ආන් 6:103 බලන්න.) මෙලොව දී සර්ව බලධාරී දෙවියන් දැක බලාගත හැකිය යන විශ්වාසය නිසා මානව සංහතියට අයහපතක් සිදුවනවා මිස ඉන් කිසිඳු යහපතක් සිදු වන්නේ නැත. තමන් දෙවියන් දුටු බව පවසා බොහෝ ආධ්‍යාත්මවාදී හූ ජනතාව මුළා කරති. කිසිවෙකු විසින් දෙවියන් දැක ගත නොහැකි යැයි ජනතාව විශ්වාස කළේ නම් ආධ්‍යාත්මයේ නාමයෙන් සිදු වන නොයෙකුත් රැවටිලි හා වංචාවන් තුරන් කළ හැකිය.

මේ සම්බන්ධයෙන් තව දුරටත් දැන ගැනීමට 249, 482, 488 යන සටහන් ද බලන්න.

කුර්ආනය කියවීමට පිවිසෙන්න : www.sinhalaquran.lk