“කෙණ්ඩය විවෘත කරන ලදුව” යන්නෙහි අර්ථය

 

 

මෙම වැකියේ (68:42) ‘කෙණ්ඩය විවෘත කරන ලදුව’ යන වාක්‍යංශය සඳහන් වී ඇත.

මෙලොවහි සිටින කිසිවෙකුගේ ඇස් වලට සර්ව බලධාරී දෙවියන් දිස් විය නොහැකි බව ඉස්ලාම් පවසයි. නමුත් සර්ව බලධාරී දෙවියන් යනු කිසිවක් නැති හූනියමක් යැයි ඉස්ලාම් පැවසුවේ නැත. මිනිසා පණ ගන්වා නැගිටුවනු ලැබීමෙන් පසුව පරලොව දිනයේ දී මිනිසාට සර්ව බලධාරී දෙවියන් දැකගත හැකි බව ඉස්ලාම් පවසයි.

පරලොවේ දී විභාග කිරීම සඳහා සුර දූත සේනා රැස්ව සිටිය දී දෙවියන් පැමිණෙන බව ද ප්‍රකාශ වේ. (අල් කුර්ආන් 89:22)

එසේ පැමිණෙන විට තම පාදයට වැටී යටහත් පහත් වන මෙන් ජනතාවට අණ කරයි. මෙහි දී ප්‍රකාශ වන්නේ ඒ ගැන ය.

“කෙණ්ඩය විවෘත කරනු ලබන දින” යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ සර්ව බලධාරී දෙවියන් ජනතාවට කෙණ්ඩයට වැටී යටහත් පහත් වන්නට සලස්වන බවයි.

මෙලොව සර්ව බලධාරී දෙවියන්ට යටහත් පහත් වීමට කවරෙක් පුරුදුව සිටියේ ද ඔවුහු පරලොවේ ද යටහත් පහත් වෙති. අනෙක් අයට සර්ව බලධාරී දෙවියන්ගේ පාදයට වැටිය නොහැකිය.

මෙය නබි නායක (සල්) තුමාණන්ගේ විග්‍රහයයි. (බුහාරි 4919 බලන්න.)

සර්ව බලධාරී දෙවියන්ට හැඬරුවක් තිබේ ද? පරලොවේ දී සර්ව බලධාරී දෙවියන් දැකගත හැකි ද? යන්න පිළිබඳව දැන ගැනීමට 21, 428, 488 යන සටහන් බලන්න.

 

කුර්ආනය කියවීමට පිවිසෙන්න : www.sinhalaquran.lk