නබි (සල්) තුමාණන් අල්ලාහ් දුටුවේ ද?

මෙම වැකි වල ( 53:11-13) නබි නායක (සල්) තුමාණන් ඔහු දුටු බව සඳහන් වී ඇත. ඇතැම්හූ ඔහු යන වචනයෙන් අල්ලාහ් හඟවන අයුරින් පරිවර්තනය කර “නබි නායක (සල්) තුමාණන් අල්ලාහ් ව දුටූ හ” යනුවෙන් විග්‍රහ කර ඇත.

නමුත් මෙම වැකි වල සඳහන් වන්නේ නබි නායක (සල්) තුමාණන් ජිබ්රීල් නමැති සුර දූතයා දුටු සිද්ධිය ගැන ය.

ප්‍රථම වරට වහී පණිවුඩ රැගෙන ආ විට නබි නායක (සල්) තුමාණන් ජිබ්රීල් (අලෛ) තුමාව, එතුමාගේ නියම ස්වරූපයෙන් දුටූ හ. පසුව මිඃරාජ් ගිය විට ජන්නතුල් මඃවා නමැති ස්ථානයේ තවත් වතාවක් ජිබ්රීල් නමැති සුර දූතයා දුටූ හ. මෙම වැකි වල සඳහන් වන්නේ ඒ ගැන ය. “මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් තම දෙවියන් දුටූ හ” යනුවෙන් පවසන්නා මහා වරදක් කළේය.

එතුමාණන් ජිබ්රීල් (අලෛ) තුමාව, එතුමාගේ නියම හැඩරුවෙන් ද සංස්චිතියෙන් ද අහස් සීමා පුරා අවහිර වන පරිදි දුටූ හ. දැනුම් දෙන්නා: ආයිෂා (රලි) තුමිය
මූලාශ්‍රය : බුහාරි 3234

නබි නායක (සල්) තුමාණන් අල්ලාහ්ව නොදුටු බව ආයිෂා (රලි) තුමිය පවසන විට, 53:13 වැකිය සාධකයක් ලෙස පෙන්වා නැවත වතාවක් ඔහුව දුටුවේය යනුවෙන් පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ සඳහන් වේ යනුවෙන් මෙම හදීසය දැනුම් දෙන මස්රූක් විමසන විට, ආයිෂා (රලි) තුමිය, “එය ජිබ්රීල් හඟවයි” යනුවෙන් පිළිතුරු දුන්නා ය.
මූලාශ්‍රය : බුහාරි 3235

“ඔබ ඔබේ දෙවියන් දැක තිබෙනවා ද?” යනුවෙන් නබි නායක (සල්) තුමාණන්ගෙන් විමසනු ලබන විට දී “ඔහු ආලෝකමත් ය. මම ඔහු දකින්නේ කෙසේ දැ”යි පැවසූ හ.
මූලාශ්‍රය : මුස්ලිම් 461

එබැවින් නබි නායක (සල්) තුමාණන් මිඃරාජ් ගිය විට දී සර්ව බලධාරී දෙවියන් දුටු බව ප්‍රකාශ කිරීම අසත්‍යයක් යන්නෙහි කිසිඳු සැකයක් නැත. මෙලොව දී දෙවියන් දැක බලා ගත හැකි ද යන්න පිළිබඳව අමතර විස්තර දැන ගැනීමට සටහන් අංක 21, 249 හා 488 බලන්න.

කුර්ආනය කියවීමට පිවිසෙන්න : www.sinhalaquran.lk