வாராந்த அகீதா வகுப்பு-கொம்பனிதெரூ

எமது வாராந்த “இஸ்லாமிய சட்ட வகுப்பு 21/02/2017 (செவ்வாய்) அன்று சகோ. ரஸ்மின் அவர்களால் இனிதே நடைபெற்றது.