தனிநபர் தஃவா

24/03/2017 மஃரிப் பின்பு மள்வானை கிளை மேற்கொண்ட தனிநபர் தஃவா தொழுகையின் முக்கியத்துவம் பற்றி விளக்கமளிக்கப் பட்டது.