போஸ்டர் தாவா

23/03/2017 காலையில் மல்வானை கிளை சார்பில் இஸ்லாத்தின் அடிப்படைகளை பற்றி விளக்கும்  சீடி கள் இசல்வசமாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும்   என்ற பென்னர் கரபுகஸ் சந்தியில் வைக்கப் பட்டது.