சிங்கள குர்ஆன் தர்ஜுமா அன்பளிப்பு

28-03-2017 அன்று SLTJ எண்டெரமுள்ள கிளையினால் மாற்று மத சஹோதரர் ஒருவருக்கு இலவசமாக சிங்கள குர்ஆன் தர்ஜுமா அன்பளிப்பு செய்யப்பட்டது.