வெள்ள நிவாரண வசூல்

மாளிகாவத்தை மற்றும் மாபோல கிளையினால் ஏட்பாடு செய்யப்பட வெள்ள நிவாரண வசூல்