வாழைத்தோட்டம் கிளை நடத்திய நபி வழி திடல் தொழுகை

sltj வாழைத்தோட்டம் கிளை நடத்திய நபி வழி திடல் தொழுகை
உரை – ஜாவித்