இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம்

கொழும்பு மாவட்டம் நடாத்தும்

இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் .

13/06/2015 அன்று 4.00pm முதல் 8.00pm வரை
கொழும்பு -2 தாருஸ்ஸலாம் உள்ளக அரங்கில் நடைபெறும்.
பதிலளிப்பவர் – ரஸ்மின் (Mi.Sc)

Eliya markamr-june-6